Powrót

Umowa licencyjna Edukacyjna

§1

Przedmiotem umowy jest udzielenie Użytkownikowi prawa na użytkowanie programu BiK Edu w wersji dla studentów, jednocześnie wyłącznie na jednym stanowisku komputerowym, na określony czas.

§2

Prawo do użytkowania programu jest wyłącznie prawem Licencjobiorcy, który po przeprowadzeniu poprawnie rejestracji Licencjobiorcy i akceptacji ze strony Licencjodawcy, otrzymuje zgodę Licencjodawcy, bez możliwości przeniesienia swoich uprawnień na rzecz innej osoby bez zgody Licencjodawcy.

§3

Legalnym Użytkownikiem jest ten, kto:

 1. jest studentem studiów dziennych lub zaocznych
 2. posiada aktualną Legitymację Studencką
 3. dokonał rejestracji
 4. został zaakceptowany jako Użytkownik programu BiK Edu

§4

 1. Licencjodawca dopuszcza wyłącznie zezwolenie na korzystanie z praw autorskich w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. na zainstalowanie oprogramowania na więcej niż jednym komputerze,
  2. użytkowanie oprogramowania wyłącznie na jednym komputerze w tym samym czasie,
  3. użytkowanie oprogramowania wyłącznie do wykonywania prac związanych z własną edukacją, na potrzeby realizacji tematów wydawanych przez Uczelnię, na której studiuje. Dotyczy to również realizacji tzw. prac przejściowych, semestralnych oraz prac realizowanych przy opracowywaniu tematów pozwalających uzyskać tytuł inżyniera i/lub magistra.
 2. Licencja obejmuje prawo Użytkownika do korzystania z Oprogramowania na terytorium Polski.

§5

 1. Program BiK Edu przeznaczony jest do prac podczas realizacji zadań z programu nauczania na uczelniach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pliki utworzone podczas pracy systemie BiK Edu nie współpracują w 100% tak jak w wersji komercyjnej programu BiK. Również pliki z komercyjnej wersji BiK nie są zgodne w 100% z plikami w wersji BiK Edu. Zaleca się więc, tworzenie i edycję plików z zachowaniem pracy w odpowiedniej wersji programu.
 2. Funkcjonalność programu BiK Edu różni się od funkcjonalności komercyjnej wersji programu BiK. Zakres zmian wprowadzonych w funkcjonalności programu BiK Edu jest dostępny w materiałach firmy BUDiKOM.
 3. Oprogramowanie zabezpieczone jest, między innymi, kluczem softwerowym dostępnym przez Internet. Do poprawnej pracy programu niezbędne jest połączenie komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie, do sieci Internet, co najmniej 1 raz w ciągu 48 godzin. Oprogramowanie sprawdza, czy dana Licencja nie utraciła prawa ważności.
 4. Podczas połączenia internetowego pobierane są, do celów statystycznych i związanych z przestrzeganiem niniejszej licencji, informacje dotyczące uruchomień poszczególnych modułów BiK Edu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne warunki użytkowania sieci INTERNET.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Umowy Licencyjnej, możliwe jest wyłączenie aktywności kodu zezwalającego na użytkowanie licencji.

§6

Legalny Użytkownik powinien używać zainstalowanego oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, a Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z jego użytkowania.

§7

Przekazana wersja programu BiK Edu jest przeznaczona na konkretny system operacyjny i platformę CAD. Wszelkie zmiany, jakie mogą zostać wprowadzone przez producentów w systemach i platformach CAD, mogą wpłynąć na poprawne działanie programu BiK Edu. Powyższe działania nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń wobec Licencjodawcy.

§8

Dla zarejestrowanych Użytkowników istnieje możliwość aktualizacji do najnowszych wersji programu.

§9

Legalny Użytkownik ma prawo wykonać jedną kopię programu.

§10

 1. Legalny Użytkownik może korzystać z bezpłatnych konsultacji telefonicznych przez okres 30 dni od daty wejścia w posiadanie licencji na użytkowanie programu, w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00.
 2. Po zakończeniu okresu bezpłatnych konsultacji Użytkownik może korzystać z wsparcia technicznego płatnego wg obowiązujących, aktualnych stawek serwisowych.

§11

Program, jego funkcje i elementy oraz instrukcja obsługi i inne materiały związane z programem, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z Ustawą o Ochronie Praw Autorskich jako odrębne przedmioty tegoż prawa.

§12

Naruszenie w/w Ustawy podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej i będzie egzekwowane zgodnie z bieżącymi regulacjami i zasadami prawodawstwa RP.

§13

Użytkownikowi zabrania się:

 1. odstępowania, pożyczania, powielania programu lub jego części.
 2. tworzenia opracowań będących pochodną programu lub jego części oraz instrukcji obsługi.
 3. ingerowania w pracę programu, programów zabezpieczających i/lub klucza zabezpieczającego
 4. modyfikowania programu i jego kodu (dekompilacji i innych technik „śledzenia”) oraz jego elementów składowych.
 5. kopiowania i rozpowszechniania całości lub fragmentów oprogramowania (bloki, bloki dynamiczne, dane katalogowe i materiałowe, definicje linii itp.) i dokumentacji.
 6. zmiana Użytkownika może być dokonana wyłącznie po uzyskaniu zgody Licencjodawcy.

§14

Naruszenie jakiegokolwiek warunku Umowy Licencyjnej będzie traktowane jako jej zerwanie. Stanowi to podstawę do naliczenia i zapłacenia kary umownej przez Użytkownika, określonej jako dziesięciokrotna wartość obliczona na podstawie obowiązującego w tym czasie cennika firmy BUDiKOM, na rzecz właściciela Praw Autorskich. Dalsze użytkowanie oprogramowania jest nielegalne i podlega ściganiu z mocy Prawa.

§15

W przypadku zakończenia obowiązywania Licencji Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Oprogramowania oraz do niezwłocznego usunięcia z wszelkich nośników na których zostało ono utrwalone (w tym w szczególności instalacji na komputerach) oraz do zwrotu Licencjodawcy lub zniszczenia wszelkich kopii nośników z Oprogramowaniem.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla miejsca siedziby firmy BUDiKOM.